Pokyny pre rodičov k 01.06.2020 - NOVÉ

Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377, 913 05

 

Pokyny pre rodičov upravujúce podmienky prevádzky materskej školy (ďalej MŠ) a ochrany zdravia detí a dospelých  počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 19

 

Pokyny sú vypracované na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 1. Prevádzka MŠ – od 6.30 hod. – do 15.30 hod, ranné preberanie detí do 8.00 hod.,

popoludní rozchod detí domov od 14.45 hod.

 1. Deti budú rozdelené do 3 skupín s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.
 2. Pred vstupom do budovy školy (vchádza sa iba cez vchod MŠ) poverený zamestnanec  zmeria dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom (do 37,2°C). V prípade podozrenia na ochorenie – nielen na COVID – 19 dieťa nepreberie.
 3. Do budovy sa vchádza po jednom, t.j. jedna šatňa = jeden rodič s dieťaťom, ostatní čakajú vonku s dodržiavaním odstupov.
 4. Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode. Dieťa pred vstupom do triedy si pod dohľadom rodiča bežným spôsobom  umyje ruky v umyvárni.
 5. Pohyb rodičov v priestoroch MŠ iba v rúšku. Dieťa pri príchode do MŠ si zloží rúško a  odloží na svoju značku. Každé dieťa musí mať na značke i rezervné rúško. Počas pobytu v MŠ dieťa nemá povinnosť nosiť rúško.
 6. Maximálny čas zdržiavania sa sprevádzajúcej osoby v priestoroch MŠ 5 min. (prezlečenie a odovzdanie dieťaťa  pedagogickému zamestnancovi).
 7.  Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni rodič odovzdá vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie. (Príloha č. 2)
 8. Každý deň sprevádzajúca osoba dieťaťa do MŠ odovzdá triednej učiteľke tlačivo Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. (Príloha č. 6). Pri odchode dieťaťa z MŠ si tlačivo vezme domov a ráno opäť prinesie. Tlačivá budú zverejnené na webe MŠ.
 9. Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v MŠ sa odporúča, aby deti prichádzali a odchádzali s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
 10. Deťom sa zakazuje nosenie hračiek a iných predmetov z domu s  výnimkou vlastnej fľaše na pitný režim počas pobytu vonku.
 11. Je potrebné priniesť dieťaťu čistú posteľnú bielizeň. Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať 1x týždenne – vždy v pondelok.
Vydané dňa: 29.05.2020 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové