Pokyny pre rodičov upravujúce podmienky prevádzky materskej školy (ďalej MŠ) a ochrany zdravia detí a dospelých počas situácie súvisiacej s COVID 19

 

PLATNÉ OD 01.09.2020

 

Pokyny sú vypracované na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 1. Prevádzka MŠ – od 6.30 hod. – do 16.00 hod, ranné preberanie detí do 8.00 hod.,

popoludní rozchod detí domov od 15.00 hod. Ak si rodič chce vyzdvihnúť dieťa počas obeda, tak v čase od 12.15 do 12.30.

 1. Deti sú rozdelené do tried podľa rozhodnutia ZRŠ pre MŠ, zberné triedy sú zrušené.
 2. Pred vstupom do budovy školy (vchádza sa iba cez vchod MŠ) poverený zamestnanec  zmeria dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom (do 37,2°C). Meranie teploty bude preventívne. V prípade podozrenia na ochorenie – nielen na COVID – 19 dieťa nepreberie.
 3. Do budovy – šatne môžu vchádzať i viacerí rodičia s dodržiavaním odstupov, pričom sa riadia pokynmi zamestnancov MŠ.
 4. Pred vstupom do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode. Dieťa pred vstupom do triedy si pod dohľadom rodiča bežným spôsobom  umyje ruky v umyvárni.
 5. Sprevádzajúca osoba sa v interiéri MŠ pohybuje vždy v rúšku. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa na značku v šatni. Počas pobytu v MŠ dieťa nemá povinnosť nosiť rúško.
 6. Do šatne vstupuje len jedna osoba, ktoré sprevádza dieťa do MŠ. Ak prídu s dieťaťom viacerí (napr. starší súrodenci), tí čakajú vonku pred budovou. Osoba sprevádzajúca dieťa do MŠ sa zdržiava v šatni len čas nevyhnutný na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa  pedagogickému zamestnancovi.
 7.  Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni rodič odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 8. Deťom sa zakazuje nosenie hračiek a iných predmetov z domu s  výnimkou vlastnej fľaše na pitný režim počas pobytu vonku.
 9.  Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať každý druhý týždeň, pyžamo každý týždeň. Čistú posteľnú bielizeň je potrebné priniesť vždy vopred – každý druhý  piatok ráno a odložiť v taške na určené miesto.
 10. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

 

Vydané dňa: 26.08.2020 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové