Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

 

Riaditeľstvo

Základnej  školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377

oznamuje  rodičom, že

z á p i s  d e t í  d o  1.  r o č n í k a

narodených 01. 09. 2014 až 31. 08. 2015 a detí po odklade povinnej školskej dochádzky

pre  školský  rok  2021 – 2022   bude

v pondelok  12.  apríla   2 0 2 1

v utorok  13 . apríla 2 0 2 1

  od  13. 00 do 17. 00 hod.

v dolnej budove  školy na prízemí

 • zápis bude bez osobnej prítomnosti detí

  Na zápis prosíme priniesť:

 • vyplnenú elektronickú prihlášku
 • žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka ZŠ, podpísanú oboma zákonnými zástupcami (je možné ju vyplniť, vytlačiť a podpísať aj pri zápise v škole) 
 • vyplnený dotazník (je možné ho vyplniť, vytlačiť a podpísať aj pri zápise v škole) 
 • rodný  list  dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

Pre vyplnenie prihlášky kliknite na: https://zsmelcice.edupage.org/register/

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na: https://zsmelcice.edupage.org/text10/

 Zákonní zástupcovia majú možnosť vyplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, žiadosť a dotazník odoslať elektronicky do školy na:  riaditel@zs-melcice.sk

Upozornenie

 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa,

 

 • ak zákonný zástupca požiada o pokračovanie  povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, doloží:
  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu 

 

Vydané dňa: 31.03.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové