Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové 377 oznamuje rodičom detí, že v dňoch

včielka

17. mája 2021 a 18. mája 2021

v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

sa uskutoční v priestoroch  MŠ (dolná budova ZŠ) zápis detí do materskej školy

na školský  rok 2021/2022 bez osobnej prítomnosti detí

                                                                                   

Pri zvýšenom záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu MŠ, riaditeľ školy bude postupovať podľa nasledovných podmienok určených pre prednostné prijatie detí:

a) deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v obci Melčice-Lieskové,

b) trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Melčice-Lieskové,

c) nástup do MŠ k začiatku školského roka  a spravidla po dovŕšení 3 rokov dieťaťa k tomuto termínu,

d) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktorý spĺňa podmienku v písmene c.

Žiadosť s prihláškou sú k dispozícii na web stránke materskej školy Melčice-Lieskové.

Vypísané tlačivá je možné doručiť:

Vydané dňa: 30.04.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové