Zápis detí do MŠ na šk. rok 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové 377 oznamuje rodičom detí, že v dňoch

včielka

12. mája 2022 a 13. mája 2022 v čase

od 09.00 hod. do 11.00 hod.

 

sa uskutoční v priestoroch  MŠ (dolná budova ZŠ) zápis detí do materskej školy na školský  rok 2022/2023 za prítomnosti dieťaťa. Žiadosť o prijatie je zverejnená na web stránke materskej školy Melčice-Lieskové v časti „Na stiahnutie“.

 

Pri zvýšenom záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu MŠ, riaditeľ školy bude postupovať podľa nasledovných podmienok určených pre prednostné prijatie detí:

a) deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v obci Melčice-Lieskové,

b) trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Melčice-Lieskové,

c) nástup do MŠ k začiatku školského roka  a spravidla po dovŕšení 3 rokov dieťaťa k tomuto termínu,

d) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktorý spĺňa podmienku v písmene c.

Spôsob podávania žiadosti, ktorá musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami:

  • osobne  do 27.mája 2022 – miesto podania je materská škola,
  • poštou na adresu školy do 27.mája 2022,
  • odoslaním vypísanej a naskenovanej žiadosti na e-mail: dasa.fabianovams@lieskove.zs-melcice.sk do 27.mája 2022.
Vydané dňa: 03.05.2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové