Oznam o výške finančných príspevkov od 01.01.2023

 

Výška finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Melčice – Lieskové platných od 1.1.2023

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 20,- € 

             

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD):

  1. počas školského roka mesačne za dieťa 10,- € ,
  2. počas letných prázdnin mesačne za dieťa 16, -€,

 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 3,00 € na mesiac, v ktorom dieťa daného zariadenia odobralo aspoň jedno hlavné jedlo, režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

 

FINANČNÉ PÁSMO A

Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 3. finančné

pásmo

Spolu  náklady

na nákup  potravín

Desiata

Obed

Olovrant

MŠ denná (stravník – dieťa MŠ)

0,50

1,20

0,40

2,10

MŠ denná (stravník – dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

0,50

1,20

0,40

2,10

- stravník  žiak prvého stupňa ZŠ

-

1,70

-

1,70

- stravník  žiak druhého stupňa ZŠ

-

1,90

-

1,90

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.

Vydané dňa: 19. decembra 2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové