Zápis detí do MŠ na šk. rok 2024-2025

Motyl

 

PIS DETÍ

DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové 377 oznamuje rodičom detí, že v dňoch včielka

21. mája 2024 a 22. mája 2024

lienka v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

sa uskutoční v priestoroch  MŠ (dolná budova ZŠ) zápis detí do materskej školy na školský  rok 2024/2025. Žiadosť o prijatie je zverejnená na web stránke materskej školy Melčice-Lieskové v časti „Na stiahnutie“. V uvedených dňoch bude prebiehať i Deň otvorených dverí MŠ.

Pri zvýšenom záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu MŠ, riaditeľ školy bude postupovať podľa nasledovných podmienok určených pre prednostné prijatie detí:

a) deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v obci Melčice-Lieskové,

b) deti s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka,

c) trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Melčice-Lieskové,

d) nástup do MŠ k začiatku školského roka  a spravidla po dovŕšení 3 rokov dieťaťa k tomuto termínu,

e) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktorý spĺňa podmienku v písmene c.

Spôsob podávania žiadosti, ktorá musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami:

  • osobne  do 31.mája 2024 – miesto podania je materská škola,
  • poštou na adresu školy do 31.mája 2024,
  • odoslaním vypísanej a naskenovanej žiadosti na e-mail: dasa.fabianovams@lieskove.zs-melcice.sk do 31.mája 2024.
Vydané dňa: 6. mája 2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové