Zoznam tried

V MŠ Chrobáčikovo sú deti do jednotlivých tried rozdelené s prihliadnutím na vek a kapacitné možnosti triedy.

K 01.09.2023: 

TRIEDA LIENKY – 3-4 ročné detí – 21 detí

TRIEDA VČIELKY – 4-6  ročné detí – 21 detí

TRIEDA MOTÝLIKY – 5-6 ročné deti – 24 detí

INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE – 2 deti

 

Vydané dňa: 26. augusta 2018 Rubrika: triedy

ZŠ Melčice-Lieskové